หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
 
ส่งเสริมเพิ่มทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ
 
ส่งเสริม/สนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
 
ส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล