หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 


ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒศ์ ทรัพย์สิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
 
 


นายณรรฐพล บุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งทิพย์ เกาเทียน
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวคนธ์ สีงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชนชล เผื่อนวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางศิริพร รอดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางเปรมทิพย์ แย้มอุบล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิธร เตียแม้
คนงานทั่วไป