หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


 


ประชาชนในพื้นที่ตำบล มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุก คนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9


ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดพัฒนาสั่งสมประสบการณ์ของ ชนรุ่นก่อนผ่านการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และเหมาะสมกับยุคสมัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงคล้ายกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางทั่วไป ได้แก่ การใช้สมุนไพรไทย, การทำหัตถกรรมเครื่องจักสาน, การประกอบอาหารและการถนอมอาหารพื้นบ้าน เช่นน้ำพริก, ขนมไทยโบราณ สำหรับภาษาที่ใช้คือ ภาษาไทยภาคกลาง
 


ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขต อบต. 2 แห่ง ได้แก่

วัดเกตุ

วัดรัมภาราม


สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนวัดเกตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกตุ
 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง