หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 


สิบเอกศักดิ์นรินทร์ อยู่ยิ่ง
ประธานสภา อบต.ท่าวุ้ง
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 4
 


นายลำจุน กุลวงค์
รองประธานสภา อบต.ท่าวุ้ง
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 8


นางบุปผา เขียนเจริญ
เลขานุการสภา อบต.ท่าวุ้ง
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 12
 
 


นางพรพรหม สืบประวัติ
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 2


นางศศิวรรณ สิงห์สูง
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 2


นางศิริ พลอยโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 6


นางสาวสมทรง ยงค์สุรีย์
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 6


นายประยุทธ คลังทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 7


นายปรีดา มั่นเขตกิจ
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 7


ร้อยตรีวันไชย รุกขชาติ
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 8


นายสุรชาติ กลิ่นสกุล
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 9


นางสุนิสา ปานแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ท่าวุ้ง หมู่ที่ 9